Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 18

Место:               Нова Варош

Број :                 204/1/01-0101

Датум:              10.04.2019. године

 

 

На основу члана 39. и 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке број 204/01-0101 од 09.04.2019. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.2.1/2019, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, ЈН1.2.1/2019

 

 

  1. Назив наручиоца

Основна школа „Живко Љујић“

  1. Адреса наручиоца

      Ул. Ђачка бр. 18,  Нова Варош

  1. Интернет адреса наручиоца  

      www.oszivkoljujic.edu.rs

  1. Врста наручиоца

Просвета

  1. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

  1. Врста предмета

Услуге

7. Природа и обим услуга и основна обележја услуга, место извршења услуга, назив и ознака из општег речника набавке

Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши. Обим и врста услуге дефинисана је Конкурсном документацијом. Јавна набавка мале вредности (услуга) бр. 1.2.1/2019- Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, назив и ознака из општег речника набавке: 71521000 - Услуге надзора на градилишту.

8.   Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  Нова Варош, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часова или електронски доставити на e-mail заинтересованих понуђача. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и интернет адреси наручиоца.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  31 320 Нова Варош, до 19.04.2019. године до 1200 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству потребно је доставити у затвореној  коверти или кутији са назнакомПонуда за ЈН1.2.1/2019 Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  31 320 Нова Варош. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

  1.  Место, време и начин отварања понуда

 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 19.04.2019. године у 1300 часова, у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  31 320 Нова Варош.

12.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

  1. Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у оквирном року од 8 дана од дана  отварања понудa.

  1. Лице за контакт

            Брана Милошевић,

е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462.

Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 18

Место:               Нова Варош

Број :204/2/01-0101

Датум:              10.04.2019.године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) бр. 1.2.1/2019

 

-Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији

 и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши-

 

 

 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда:

19.04.2019. године до 12,00 сати

Јавно отварање понуда:

19.04.2019. године у 13,00 сати

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

НОВА ВАРОШ   април 2019. године

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 204/01-0101 од 09.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.2.1/2019, деловодни број 205/01-0105 од 09.04.2019. године, припремљена је:

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

 

Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши,ЈНМВ (услуге) бр. 1.2.1/2019

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина,

опис услуга, начин спровођења контроле и рок извршења

услуге.

 

5

IV

Техничка документација и планови, односно докумен-тација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

 

7

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

8

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

13

VII

Образац понуде

20

VIII

Модел уговора

24

IX

Образац трошкова припреме понуде

32

X

Образац изјаве о независној понуди

33

XI

Oбразац референтне листе

34

XII

Потврда о реализацији раније закључених уговора

35

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 35.

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Живко Љујић“ Нова Варош

Адреса: Улица Ђачка бр. 18, 31 320 Нова Варош

Интернет адреса: www.oszivkoljujic.edu.rs

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкемале вредности број1.2.1/2019сууслугеВршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши.

 

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

5. Напомена за резервисане јавне набавке

Предметна набавка није резервисана јавна набавка

 

6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:

Брана Милошевић,

е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкемале вредности бр.1.2.1/2019сууслугеВршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши.

Назив и ознака из општег речника набавке: 71521000 - Услуге надзора на градилишту.

 

2.Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, , РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

Врста радова над чијим извођењем се врши стручни надзор : Грађевински и грађевинско-занатски радови (рушење и демонтажа, бетонски и армирано-бетонски радови, зидарски радови, тесарски радови, покривачки радови, столарски радови, молерско фарбарски и тапетарски радови, лимарски радови, браварски радови, алуминарија, керамичарски радови, каменорезачки радови, фасадерски радови, изолатерски радови, монтажне преграде и облоге, подополагачки радови, спуштени плафони; хидротехничке инсталације водовода и канализације); термотехничке инсталације; електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, инсталације за дојаву пожара.

Понуђач је дужан да услуге стручног надзора врши према пројектној документацији наручиоца, предмеру радова , стручно и квалитетно, у складу са Законом о облигационим односима, Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне услуге.

За време извођења радова , обавезно је свакодневно присуство лица које врши стручни надзор, од момента увођења извођача у посао до коначне примопредаје радова над којима се врши стручни надзор, као и извештавање наручиоца о току радова, у роковима предвиђеним уговором.

 

Основни подаци о објекту и локацији:

 

димeнзиje oбjeктa:

укупнa пoвршинa пaрцeлe/пaрцeлa:

8303,83 m2

укупнa БРГП нaдзeмнo:

3692,80 m2

укупнa БРУTO изгрaђeнa пoвршинa:

3692,80 m2

укупнa НETO пoвршинa:

3044,80 m2

пoвршинa призeмљa:

1280,70 m2

пoвршинa зeмљиштa пoд oбjeктoм/зaузeтoст:

1789,40m2

спрaтнoст (нaдзeмних и пoдзeмних eтaжa):

П+3

висинa oбjeктa (вeнaц, слeмe, пoвучeни спрaт и др.) прeмa пројекту:

Слeмe 3,35-16,35m

Вeнaц 3,00-16,25m

aпсoлутнa висинскa кoтa (вeнaц, слeмe, пoвучeни спрaт и др.) прeмa лoкaциjским услoвимa:

 

спрaтнa висинa:

2,3-6,43m

брoj функциoнaлних jeдиницa/брoj стaнoвa:

 

брoj пaркинг мeстa:

 

 

Место извршења:

О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, Улица Ђачка бр. 18, КП 80/2, 82, 91, 93, 95/2 КО Нова Варош.

Рок извршења:

Рок за извођење радова износи 240 календарских дана од увођења у посао извођача радова

Наручилац се обавезује да достави стручном надзору сву расположиву пројектно- техничку документацију пре почетка радова над којима се врши стручни надзор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

1.         УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.      Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

1.2Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

1)      Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом

              Да је у периоду од 2014. године закључно са даном објављивања позива за подношење понуда, пружио услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи или доградњи или реконструкцији или адаптацији објеката високоградње укупне бруто грађевинске површине најмање 6.000 m2 (од чега један објекат мора бити јавне намене БГП преко 2.000 m2), а други могу бити стамбене, стамбено-пословне или пословне намене.

 

Доказ:

1.Референтна листа (Образац XI) са уписаним подацима о наручиоцима, намени објекта и врста изведених радова,бруто грађевинска површина објекта, датум почетка пружања услуга и датум испостављања коначног рачуна.

Референтна листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

2. Потврда наручилаца (Образац XII) о извршеним услугама стручног надзора над радовима наведеним у референтној листи.

Потврда мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица наручиоца.

3.Ситуација/рачун о извршеним услугама у току извођења радова на референтном објекту потписана и оверена од стране наручиоца и вршиоца стручног надзора (копија у целости).

4.Записник комисије о извршеном техничком прегледу објекта или Записник о квалитативном прегледу и пријему (примопредаји) изведених радова, или Решење о употребној дозволи.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

 

2) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитет

 -са најмање 1 инжењером са лиценцом 300 или 301 или 400 или 401;

 -са најмање 1 инжењером са лиценцом 310 или 311 или 410 или 411;

-са најмање 1 инжењером са лиценцом 314 или 414;

-са најмање 1 инжењером са лиценцом 330 или 430;

-са најмање 1 инжењером са лиценцом 350 или 450 ;

-са најмање 1 инжењером са лиценцом 353 или 453;

За одговорне пројектанте и извођаче потребно је доставити доказ да поседује личну лиценцу Инжењерске коморе Србије: потписане и оверене лиценце од стране одговорног пројектанта и потврде о измиреној чланарини (фотокопија).

 

Доказ:

-          Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије и потврда ИКС-а о важењу лиценце.

 

Доказ о радном статусу :

-за носиоца лиценце који је запослен код понуђача:

·         копија М-А обрасца;

-за носиоца лиценце који није запослен код понуђача:

·         копија уговора ван радног односа.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију услуге која је предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

1. Уговор о привременим и повременим пословима;

2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);

3. Уговор о допунском раду.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

 

1.3.      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона.

 

1.4.      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

2.       УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичномодговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

 

 

Понуђач  _______________________________________________ [навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредностиуслуга -Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, број 1.2.1/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

5)Понуђач располаже довољним пословним капацитетом;

6) Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом.

 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.

          _____________________

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач __________________________________________ [навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности услуга -Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, број 1.2.1/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

 

Датум:_____________                         М.П.                                   _____________________                                                       

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, 31320 Нова Варош, са назнаком: ,,Понуда за ЈН 1.2.1/2019- Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.04.2019.године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда мора да садржи:

           Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (попуњен, печатом оверен и потписан) – дат је у поглављу V одељак 3

           Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу) (попуњен, печатом оверен и потписан) – дат је у поглављу V одељак 3

           Попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде - дат је у поглављу VII

           Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора – дат је у поглављу VIII

           Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде дат је у поглављу IX

           Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди понуде дат је у поглављу X

           Попуњен, печатом оверен и потписан Oбразац референтне листе дат је у поглављу XI

           Попуњен, печатом оверен и потписан Образац-Потврда о реализацији раније закључених уговора дат је у поглављу XII

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

 

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавкеније обликован по партијама.

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, 31320 Нова Варош,  са назнаком:

- „Измена понуде за јавну набавку мале вредности (услуга), ЈН бр. 1.2.1/2019– Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши- НЕ ОТВАРАТИ” или

- „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности (услуга), ЈН бр. 1.2.1/2019 – Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши- НЕ ОТВАРАТИ” или

- „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности (услуга), ЈН бр. 1.2.1/2019 – Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши- НЕ ОТВАРАТИ”  или

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности (услуга), ЈН бр. 1.2.1/2019 – Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Извршиоца у року не дужем од 45 дана од дана од пријема испостављених привремених месечних ситуација, односно у року не дужем од 45 дана од дана пријема испостављене окончане ситуације.

Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова Извођача, на којима је Извршилац извршио стручни надзор.

Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге

Рок извођења радова над којима се врши предметна услуга стручног надзора је 240 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Предметна услуга извршиоца обухвата период од дана увођења извођача радова у посао до завршетка радова, односно обухвата период од отпочињања припремних радова извођача до истека гарантног рока изведених радова над којим је вршен стручни надзор.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

· За добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави наручиоцу бланко сопствену меницу, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у, без жираната корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење уговорне обавезе има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који је продужен рок.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача).

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, 31320 Нова Варош, електронске поште на e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. или факсом на број 033/61-462 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.2.1/2019- Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3).

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., факсом на број 033/61-462 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности (услуге) бр.1.2.1/2019-Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

 

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

 

           

1)

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

 

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге)

бр. 1.2.1/2019 - Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши

 

Укупна цена без ПДВ-а:

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом:

 

 

Рок и начин плаћања:

Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Извршиоца у року не дужем од 45 дана од дана од пријема испостављених привремених месечних ситуација, односно у року не дужем од 45 дана од дана пријема испостављене окончане ситуације.

Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова Извођача, на којима је Извршилац извршио стручни надзор.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс

Рок важења понуде:

______ (_______________) дана од

словима

дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок извршења услуге:

Рок извођења радова над којим се врши предметна услуга износи 240 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

 

 

Датум                                                                           Понуђач

М. П.

_____________________________                          _________________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

УГОВОР

Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација

 О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши

           

            УГОВОРНЕ СТРАНЕ

 

1.         Наручилац: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, Нова Варош, матични број 07109938, ПИБ 100957063, текући рачун број 840-264660-93- Управа за Трезор,коју заступа директор Ристо Поповић (у даљем тексту: Наручилац).

            2.         Извршилац:_______________________, Ул. ___________________ бр. ____,             _________________ (седиште предузећа), матични број ________________, ПИБ      ___________, текући рачун број ______________________, које заступа директор      __________________ (у даљем тексту: Извршилац).

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ И ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

-  Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.2.1/2019, спровео поступак јавне набавке мале вредности - Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши;

-  Да је Извршилац доставио понуду број ______________од ____________. године, која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора;

-  Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______________од ____________. године, изабрао Извршиоца за потребе пружања услуга вршења стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15);

- Да ће Извршилац извршити предметне услуге за Наручиоца (заокружити и попунити):

 

а) Самостално

б) са подизвођачима: 1.__________________________________________________________________________, 2.__________________________________________________________________________, 3.__________________________________________________________________________.

в) заједнички са:

1. _________________________________________________________________________, 2.__________________________________________________________________________,

3. __________________________________________________________________________

Члан 2.

Предмет уговора је вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши и ближе је одређена усвојеном понудом заведеном кодИзвршиоца под бр. ________ дана_______.2019.године и код Наручиоца под бр. ______дана _____.2019. године, пројектним задатком и овим уговором.

Ради извршења услуге која је предмет овог уговора, Извршилац се обавезује даобезбеди неопходне стручне и остале људске ресурсе и опрему, неопходне зареализацију овде уговорених обавеза, у уговореним роковима и у складу са важећимзаконима и прописима.

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена услуге која је предмет овог уговора износи:

Вредност услуга (без ПДВ-а): ___________________ динара,

Вредност ПДВ-а: _________________ динара,

Укупна вредност услуга (са ПДВ-ом): ___________________ динара,

а добијена је на усвојене понуде Извршиоца бр. ________ од ______. 2019. године, заведене код Наручиоца под бр. _________ дана _______.2019. године.

Уговорне стране су сагласне да су цене из понуде Извршиоца фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорених обавеза.

Уговорена цена из става 1. овог члана обухвата услуге стручног надзора у свим фазама извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача радова у посао, до завршетка радова (примопредаје и коначног обрачуна изведених радова) и до истека гарантног рока за изведене радове, а обухвата такође и услуге стручног надзора над извођењем додатних радова (непредвиђених) и вишкова радова.

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Извршиоца у року не дужем од 45 дана од дана од пријема испостављених привремених месечних ситуација, односно у року не дужем од 45 дана од дана пријема испостављене окончане ситуације.

Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова Извођача, на којима је Извршилац извршио стручни надзор.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ

Члан 5.

Извршилац уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник у складу са одредбама уговора о извођењу радова.

 

Члан 6.

Извршилац је дужан да врши стручни надзор у току извођења додатних радова (непредвиђених), хитних непредвиђених радова, као и радова на отклањању недостатака у гарантном року.

Извршилац није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.

 

Члан 7.

Рок извођења радова над којима се врши предметна услуга стручног надзора је 240 календарских дана од увођења Извођача у посао.Предметна услуга Извршиоца завршава се истеком гарантног рока изведених радова над којима се врши стручни надзор.

Извршилац је обавезан да у случају потребе за продужењем рока, најкасније три дана од добијања захтева Извођача, у року одређеном у уговору за извођење радова, достави Наручиоцу детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова.

Уколико Извођач, преко Извршиоца, упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока одређеног у уговору за извођење радова, такав захтев се неће разматрати.

Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, писаним обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено.

Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Коначна предаја пројекта и услов за исплату је предат пројекат са отклоњеним примедбама Наручиоца у року од 7 дана, електронски потписан тј припремљен за обједињену процедуру и штампана верзија у 3 примерка.

Утврђени рок је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца.

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 8.

Извршилац услуге стручног надзора је у обавези да предметну услугу изврши у свему према важећем Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге и осталим важећим прописима, везаним за предмет услуге, као и да изврши и следеће активности:

1. уведе Извођача у посао, уписом у грађевински дневник а након пријема обавештења од стране Наручиоца о испуњењу услова за увођење у посао;

2. послове стручног надзора обавља у свим фазама извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача у посао, до завршетка радова (издавања употребне дозволе, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова) и истека гарантног рока за изведене радове;

3. пре уградње материјала и опреме затражи од Извођача доставу атеста, сертификата и друге документације којом се доказује њихов квалитет,(оригинал или оверене копије), да уз привремене ситуације извођача радова достави наручиоцу Изјаву да је извршио увид у достављену документацију, утврдио важност и валидност исте и дозволио уградњу уз претходну проверу усаглашености са пројектном и уговорном документацијом;

4. по потреби заједно са Извођачем врши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза Извођача у погледу рокова усвојених динамичким планом, те да о томе сачињава Извештаје са коментаром и предлогом мера, које доставља Наручиоцу као и да наложи Извођачу да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца у случају када Извођач радова не испуњава усвојени динамички план;

5. да сачињава недељне, месечне и периодичне извештаје о реализације уговора о извођењу радова и доставља их Наручиоцу;

6. најкасније до коначног обрачуна, провери основаност захтева Извођача за извођење вишкова и мањкова радова, исконтролише позиције и количине радова, да о томе сачини мишљење са детаљним образложењем и достави га Наручиоцу најкасније 10 дана од дана пријема захтева Извођача;

7. проверава основаност потребе извођења непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје мишљење, односно детаљно образложење, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева од извођача. Уколико је захтев извођача оправдан, али не садржи све прилоге из Уговора о извођењу радова, Извршилац ће вратити захтев Извођачу на исправку, уз обавезу да о томе писаним путем обавести Наручиоца; Уколико је захтев извођача неоправдан, одбиће га а Наручиоца ће известити о томе

8. даје сагласност Извођачу за извођење хитних непредвиђених радова уписом у грађевински дневник, уколико наступе ванредни и неочекивани догађаји (клизиште, појава вода и сл.) који се нису могли предвидети пројектном документацијом; одмах по наступању наведених ванредних и неочекиваних догађаја, Извршилац је дужан усмено и електронским путем да о томе обавести Наручиоца, а писмено у року од 24 часа;

9.обавештава Наручиоца, након писаног обавештења Извођача, о датуму завршетка радова и спремности објекта за технички преглед и уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова;

10. уколико су се стекли услови за продужење уговореног рока за извођење радова, по писаном захтеву Извођача, Извршилац упућује Наручиоцу, писани захтев за продужење рока, најкасније 15 дана пре истека уговореног рока за извођење радова. Извршилац је дужан да оцени оправданост захтева у року од 3 дана од добијања захтева за продужење рока извођења радова од Извођача;

11. Извршилац има обавезу да наложи обуставу радова делимично или у целости у зависности од тога колико неиспуњење ових обавеза може произвести штету на објекту или радовима, односно:

- уколико Извођач не достави Извршиоцу оригинал и оверене копије атеста, сертификата и друге документације о квалитету материјала и опреме који треба да се уграде;

- уколико Извођач не поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима. Налог за обуставу Извршилац уписује у грађевински дневник и даје рок Извођачу за отклањање разлога обуставе, а истовремено одмах о томе мора обавестити Наручиоца усмено или електронским путем, односно писаним путем у року од 24 сата;

12. захтева од Извођача да обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико оцени да је потребно;

13. води записнике са редовних састанака на градилишту и исте доставља Извођачу и Наручиоцу електронским путем у року од 2 дана,

14. послове стручног надзора обавља на објекту и у свим производним погонима и радионицама, где се обављају активности за потребе извођења радова на објекту;

15 сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавања других питања којa се појаве у току извођења радова;

16. да уколико у току извођења радова, заједно са Извођачем, утврди да техничка документација или део техничке документације, није у складу са техничким прописима, нормативима или стандардима, тражи од пројектанта или предложи пројектанту исправно решење и по истом наложи поступање Извођачу, а након образложења достављеног Инвеститору (Наручиоцу).

17. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

18. благовремено уочава промену услова извођења радова и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова, проверава примену условаи мера за заштиту животне средине и за заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;

19. на прописан начин, у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, сва своја запажања уписује у грађевински дневник и исти оверава својим потписом и печатом у року до три дана од дана уписа промена у дневник;

20. да потпише Изјаву да је изведено стање једнако пројектованом на основу члана 124. став 5. Закона о планирању и изградњи и члана 71. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – прилог 7;

21. потписује и оверава изјаву о надзору над грађењем објекта и примени мера заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара

22. да обезбеди учешће својих представника у раду Комисије МУП РС Управе за ванредне ситуације, Комисије за технички преглед објекта, Комисије за примопредају и Комисије за коначни обрачун изведених радова;

23. решава сва друга питања, која се појаве у току извођења радова.

 

Члан 9.

Извршилац може вршење појединих услуга које су предмет овог уговора поверити подизвођачу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________који је назначен у понуди и дужан је да о томе писмено обавести наручиоца.

Извршилац у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 

Члан 10.

Извршилац је дужан да приликом потписивања уговора достави наручиоцу бланко сопствену меницу,уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у,без жираната корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење уговорне обавезе има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који је продужен рок.

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла уколико:

1) изабрани понуђач не изврши комплетан посао у уговореном року или

2) изабрани понуђач не изврши посао у уговореном квалитету.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Обавезе Наручиоцасу да:

1. обезбеди и преда Извршиоцу комплетну техничку документацију на основу које се изводе уговорени радови, са решењем којим се дозвољава извођење радова, издатим од надлежног органа,

2. редовно измирује обавезе према Извршиоцу, на основу привремених ситуација и окончане ситуације;

3. обезбеди рад Комисије за технички преглед објекта;

4. формира Комисију за примопредају радова.

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 12.

Извршилац је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта.

Наручилац, Извршилац и Извођач су дужни да Комисији обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката и правилницима.

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед објекта Наручилац, Извршилац и Извођач ће, у року 15 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

 

Члан 13.

Извршилац је дужан да учествује у раду Комисије за примопредају и Комисије за коначни обрачун изведених радова.

Комисију за примопредају и Комисију за коначни обрачун формира Наручилац.

Приликом примопредаје, Извршилац има обавезу да својим потписом и печатом потврди валидност и комплетност документације коју Извођач предаје.

У случају сачињавања Рекламационог записника, Извршилац је у обавези да о поступању Извођача по истом, достави Наручиоцу извештај.

Извршилац и Извођач испостављају окончане ситуације на основу Записника о примопредаји и Записнику о коначном обрачуну.

 

Члан 14.

Извршилац се обавезује да послове који су предмет овог Уговора, изведе у свему према Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге и осталим важећим прописима, везаним за предмет услуге.

 

 

 

Члан 15.

Извршилац се обавезује да при вршењу стручног надзора у свему штити интересе Наручиоца.

Наручилац је овлашћен да захтева од Извршиоца замену појединих извршилаца стручног надзора, у фази извођења радова ако не задовољавају у погледу преузетих обавеза, односно своје обавезе врше нестручно, неблаговремено и несавесно.

Уколико ти извршиоци својим чињењем или нечињењем начине штету Наручиоцу, Извршилац је дужан да Наручиоцу надокнади сву насталу штету.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора, у случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране Извршиоца или ако Извршилац послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно, или их обавља супротно интересима Наручиоца,

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља Извршиоцу, са отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Све трошкове раскида уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да Наручиоцу накнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Извршилац одговоран.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбеЗакона о облигационим односима и Закона о планиарњу и изградњи.

 

Члан 18.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, редни број 1.2.1/2019,

-Понуда Извршиоца, број _________ од _______.2019.године, заведена кодНаручиоца под бр. _________ дана_______.2019. године.

 

Члан 19.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорнестране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истогуговара се Привредни суд Ужице.

 

Члан 20.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

 

 

 

 

Члан 21.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерака а Извршилац 2 (два) примерка.

 

 

              НАРУЧИЛАЦ                                                         ИЗВРШИЛАЦ

Основна школа „Живко Љујић“     _____________________

                 ДиректорДиректор

                                   

 ____________________________                                  ___________________________

Ристо Поповић                                                           __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

Јавна набавка услуга:

Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши,број ЈН 1.2.1/2019

 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама Понуђач ______________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

Р.бр.

Врста трошка

Јед.мере

Кол

Јединична цена

Укупна цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО ТРОШКОВИ:

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

 

 

Датум и место

 

Потпис понуђача

 

М.П.

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

            У складу са чланом 26. ЗЈН, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  понуђач  дајем следећуизјаву:

 

 

 

           Понуђач:_______________________________________________________________,

           Седиште и адреса:_______________________________________________________,

           Матични број:__________________________________________________________,

           ПИБ:___________________________________________________________________.

 

 

         Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду          број___________(уписати)  од ______________.2019.(уписати) године, припремљену на  основу позива за подношења понуда у поступку јавне набавке број 1.2.1/2019- Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши,подносимо независно, без договора садругим понуђачима или заинтересованим  лицима.

 

 

 

 

        У _____________________                                                   Потпис понуђача

 

Дана______________године                      М. П.                        _________________________

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

XIОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

 

 

 

У периоду од 2014.године до дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈНМВ бр. 1.2.1/2019- Вршење стручног надзора у току извођења радова на санацији и адаптација О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, понуђач је пружио услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи или доградњи, реконструкцији или адаптацији објеката високоградње укупне бруто грађевинске површине најмање 6.000 m2 (од чега један објекат је јавне намене бруто грађевинске површине преко 2.000m2) и који су наведени у следећој табели:

 

 

Ред.број

референтни наручилац (назив и седиште)

врста изведених радова

датум увођења у посао и датум испостављања окончане ситуације

Бруто грађ.површина објекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО (m2):

 

 

        У _____________________                                                   Потпис понуђача

 

Дана______________године                      М. П.                        _________________________

 

 

Нaпомена: у случају потребе „референтну листу“ копирати

 

XII  П О Т В Р Д АО РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

 

 

 

 

_______________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца )

 

Матични број наручиоца________________________;

Овим потврђујемо да је понуђач ________________________________

из_________________________________

а)самостално;          б) као члан групе понуђача

за потребе наручиоца___________________________________________

у периоду од _______________________ до ________________________________ године

(датум увођења у посао)(датум испостављања окончане ситуације)

 

пружио услуге стручног надзора над извођењем радова на: __________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

бруто грађевинска површина објекта________m2.

 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

 

Контакт особа наручиоца:_____________________________________________

Телефон:____________________________________________

 

 

 

У ____________________Потпис овлашћеног лица

 

Дана______________године           М. П.  _________________________

 

 

 

 

Напомена:образац копирати у потребном броју примерака. Признаће се потврде дате на другим обрасцима који садрже тражене податке.

 

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com